بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته طب انتقال خون

شرح وظایف کمیته: 

 1. نظارت بر روند  استقرار نظام هموویژلانس
 2. تدوین برنامه کار و چگونگی اجرای دستورالعمل های  مربوطه که توسط سازمان انتقال خون در اختیار بیمارستان  قرار می گیرد .
 3. بررسی و ارزیابی موارد تزریق خون در بیمارستان از نظر علت مصرف ، مقدار و نتیجه و بررسی انطباق با اصول علمی تجویز و انتقال  خون و ارائه فید بک موارد عدم انطباق با اصول علمی
 4. رسیدگی به مواردی  که عارضه ای در اثر تزریق خون به وجود آمده و اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از تکرار آن با کمک سازمان انتقال خون
 5. بررسی  تمامی عوارض ناخواسته انتقال خون و فراورده های خونی ثبت شده در  کمیته طب انتقال خون بیمارستان
 6. ارزیابی آمار خونی مصرفی در کمیته و ارسال آمار به سازمان انتقال خون استان اصفهان
 7. نظارت بر نحوه حمل و نقل ، نگهداری خون و فرآورده های خونی 

 •       رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )                                                 
 •       معاون درمان بیمارستان                                                                     
 •       مسئول بانک خون بیمارستان ( دبیر کمیته )                                                                      
 •       مسئول فنی آزمایشگاه                                                                                                     
 •        مدیر پرستاری                                                                                                               
 •       سرپرستار بخش های اصلی مصرف کننده خون ( اورژانس ، جراحی ، داخلی ، اطفال ، زنان و...) 
 •       سرپرستار اتاق عمل             
 •       سوپروایزر آموزشی
 •       سرپرستار سایر بخشها ( بر حسب مورد )
 •       مسئول دفتر بهبود کیفیت
 •       پرستار دفتر بهبود کیفت                                             
 •       مسئول کمیته های بیمارستان 

توالی برگزاری کمیته : هر دوماه یکبار