بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته بهداشت محیط

شرح وظایف کمیته: 

 1. نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ، بهداشت فردی  و نظافت بیمارستان
 2. نظارت بر نحوه  جمع آوری ، جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها ی عفونی و غیر عفونی و امحاء صحیح زباله های عفونی
 3. کنترل آموزش بهداشت و آموزش نحوه ضد عفونی بهداشتی زباله ها به کارکنان و خدمات
 4. نظارت بر اجرای دقیق خرید، دوخت، مقررات مربوط به نگهداری ، شستشو ، ذخیره سازی و توزیع صحیح و بهداشتی پارچه ، ملحفه، البسه ، شان ، و...
 5. نظارت بر تفکیک اشیاء پارچه ای عفونی و غیر عفونی
 6. نظارت بر نحوه استفاده صحیح و به مقدار مجاز از مواد ضد عفونی  کننده و شوینده توسط پرسنل مربوطه و ارائه اموزشهای لازم به ایشان
 7. نظارت مستمر بر حسن اجرای موازین بهداشتی بر اساس دستورالعمل های سازمان های بالادستی
 8. انعکاس کلیه ایرادات و نواقص و پیشنهادات  بهداشتی در کمیته بهداشت محیط
 9. بررسی رضایتمندی و شکایات بیماران و مراجعین در حیطه بهداشت 


ترکیب اعضا ء :

 1. رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 2. معاون درمان بیمارستان
 3. مسئول دفتر بهبود کیفیت
 4. پرستار دفتر بهبود کیفت
 5. مسئول بهداشت محیط ( دبیر کمیته )
 6. مدیر خدمات پرستاری
 7. سوپروایزر آموزشی
 8. مسئول تدارکات
 9. مسئول تاسیسات
 10. مسئول کمیته های بیمارستان  

توالی برگزاری کمیته : ماهانه