بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

شرح وظایف کمیته: 

1) تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال در داخل بیمارستان در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی ، مکانیکی ، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار
2) تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضاء  و تصویب کمیته حفاظت فنی و اجرای آن مطابق جدول زمان بندی
 
3)پیگیری لازم در انجام معاینات قبل و بعد از استخدام و معاینات ادواری به منظور ارزیابی  پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماری های ناشی از کار
4)بررسی گزارشات بازدید و معاینه ابزار کار ، وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها
5)نظارت بر اجرا و آموزش استانداردهای ایمنی و اتش نشانی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان
6)نظارت بر تهیه و ترجمه MSDS شامل ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در بیمارستان و تصویب آن در  کمیته حفاظت فنی
7)تدوین رویه اجرایی نیاز سنجی ، آموزش و سنجش اثربخشی بهداشت حرفه ای و ایمنی و تصویب آن در کمیته حفاظت فنی سپس تهیه و اجرای برنامه آموزشی بر اساس این رویه
8)شناسایی ، تعیین اهداف و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار جهت استفاده از خدمات شرکت های بهداشت حرفه ای و مشاورین ایمنی قبل از اقدام به اندازه گیری عوامل زیان آور
9)نظارت بر نحوه اندازه گیری  عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری  عوامل زیان آور
10)تدوین رویه اجرایی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و تصویب ان در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و سپس انجام شناسایی خطرات ارزیابی و کنترل ریسک 

ترکیب اعضاء :

 • رئیس بیمارستان ( رئیس جلسه )
 • معاون درمان بیمارستان
 • مسئول دفتر بهبود کیفیت
 • پرستار دفتر بهبود کیفیت 
 • مدیر خدمات پرستاری
 • مسئول بهداشت حرفه ای( دبیر کمیته )
 • مسئول تدارکات
 • مسئول تاسیسات
 • مسئول بهداشت محیط
 • کارشناس بحران
 • مسئولین بخشها بر حسب ضرورت
 • مسئول کمیته های بیمارستان

توالی برگزاری کمیته :   ماهی یکبار