بیمارستان عسکریه اصفهان

آئین نامه کمیته مرگ و میر 59-1 ماهه

شرح وظایف کمیته: 

 1. بررسی تحلیل ریشه ای مرگ رخ داده و تشکیل کمیته های آن به روش RCA
 2. تکمیل فرمهای تحلیلی مرگ کودکان 59-1 ماهه
 3. تعیین راهکار و پیگیری اجرای راهکارها در کاهش مرگ کودکان59-1 ماهه
 4. بررسی عوامل موثر بر مرگ کودکان 59-1 ماهه در بیمارستان
 5. تدوین مداخلات بر اساس اطلاعات به دست آمده
 6. در صورت مرگ کودک 59-1 ماهه گزارش دهی به سطوح بالاتر و تکمیل پرسشنامه مربوطه و ثبت آن در نرم افزار CSO
 7. استخراج مداخلات لازم از پرسشنامه ها و مطرح نمودن آن در کمیته مرگ و میر 59- 1 ماهه به منظور شناخت عوامل موثر در مرگ و میر کودکان و طراحی مداخلات مناسب

 •       رئیس بیمارستان (رئیس جلسه)    
 •       معاون درمان بیمارستان                      
 •       ریاست بخش کودکان                                                   
 •       متخصص اطفال و نوزادان
 •       مسئول دفتر بهبود کیفیت
 •       پرستار دفتر بهبود کیفیت 
 •       مدیر پرستاری
 •       مسئول پرستاری بخش کودکان ( دبیر کمیته )
 •       مسئول آموزش پرستاری
 •       سرپرستار اورژانس
 •       مسئول کمیته های بیمارستانی

توالی برگزاری کمیته :   سه ماه یکبار