بیمارستان عسکریه اصفهان

آموزش های الزامی

کلیه کارکنان بالینی و غیربالینی مراکز درمانی طبق الگوی اعتباربخشی بیمارستانها نیازمند آموزش هایی هستند که جهت آموزش آنها در واحد آموزش بیمارستان از طرق مختلف من جمله کلاس ، کارگاه آموزشی ، تکثیرجزوه ، پوسترها ، پمفلت های آموزشی و ... برنامه ریزی می گردد .

عناوین این آموزش ها :

  • مدیریت خطر شامل مدیریت بحران و بلایا ، آتش نشانی تئوری ، ایمنی بیمار ، ایمنی و سلامت شغلی کارکنان ، کنترل عفونت 
  • احیاء قلبی ریوی پایه
  • حقوق گیرنده خدمت و مهارتهای ارتباطی و رفتاری
  • بهداشت محیط
  • مانور تخلیه هنگام آتش