بیمارستان عسکریه اصفهان

سایرآموزش ها

در هر بار نیازسنجی سالیانه از پرسنل با توجه به دسته بندی نیازها که شامل نیازهای شغلی - الزامی - هنجاری و شخصی می باشد برنامه ریزی آموزشهای متفرقه از دسته نیازهای هنجاری که برگرفته از شاخص های بیمارستان یا پیش بینی طرح های توسعه ودر واحدهای مختلف است و از دسته نیازهای شخصی افراد برحسب اولویت بندی در آموزشهای سالیانه جهت پرسنل برنامه ریزی می شود .

به عنوان مثال از دسته نیازهای هنجاری آموزش فرآیند پرستاری ، هموویژولانس ، ترویج تغذیه با شیر مادر ، تریاژ در اورژانس و انتقال بیمار در برنامه ریزی سال 1395 قراردارند .