بیمارستان عسکریه اصفهان

فرآیند دریافت گواهی ولادت

1-    مراجعه متقاضی جهت اخذ برگه ولادت به واحد صدور گواهی ولادت بیمارستان
2-    بررسی شناسنامه های والدین توسط واحد صدورگواهی ولادت از نظر مشخصات واحراز هویت زوجین  
3-    بررسی فاصله زمانی ازدواج والدین تا زمان تولد نوزاد توسط واحد صدورگواهی ولادت

  • درصورتی كه از زمان ازدواج والدین تاتولد نوزاد بیش از 5 سال گذشته باشد بنا به دستور سازمان ثبت احوال مراجعه مادر جهت تایید توسط زایشگاه الزامی است

4-    درصورت تكمیل بودن مدارك ، گواهی ولادت نوزادصادرمی گردد.

  • درصورت عدم احراز هویت والدین، موضوع جهت بررسی بیشتر به مسئول واحد مدارك پزشكی بیمارستان ارجاع داده می شود

5-تحویل گواهی ولادت صادر شده بهپدر، مادر، جد پدری نوزاد، اشخاصی كه قانونا عهده دار نگهداری نوزاد می باشند و یا نماینده موسسه ای كه نوزاد به آنجا سپرده شده است انجام می گیرد.
6- مراجعه متقاضی به نماینده ثبت احوال دربیمارستان (جنب واحد درآمد)

  • درصورتی كه والدین پس از تولد نوزاد اقدام به گرفتن گواهی ولادت ننمایند از آنجا كه می بایست طی مدت 15روزپس ازتولد، شناسنامه نوزاد از سازمان ثبت احوال اخذ گردد ، با والدین نوزاد تماس گرفته شده و درصورت عدم مراجعه طی نامه ای مراتب به سازمان ثبت احوال اعلام می گردد.
  • درصورتی كه مادر نوزاد تحت پوشش بیمه نباشد ( به دلیل اهمیت موضوع ) قبل از ترخیص، توسط سوپروایزر شیفت از نظر احراز هویت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

7-درمورد صدور گواهی ولادت جهت اتباع خارجی بررسی مدارك كارت اقامت یا پاسپورت الزامی است

  • درصورت عدم وجود كارت اقامت و یا پاسپورت والدین ، برگه ولادت صادر نشده و متقاضی به اداره اتباع جهت صدوربرگه اعلام هویت معرفی می گردد
  • درصورتی كه كد خانوار والدین اتباع خارجی یكسان نباشد و یا پاسپورت مشترك نداشته باشند یا یكی از والدین ایرانی باشد وجود مدرك معتبر ازجمله عقد نامه جهت صدور گواهی ولادت نوزاد الزامی است .