بیمارستان عسکریه اصفهان

نکات ضروری هنگام ترخیص

*قبل از ترخیص بیمار نسبت به تهیه هزینه های بیمارستانی اقدام نمایید تا با تسویه حساب سریع شما امكان بستری سایر بیماران حاضر در صف انتظار فراهم گردد.

  1. در هنگام ترخیص برگه آموزش و برگه خلاصه پرونده تحویل شما می گردد. لطفا آن را مطالعه فرمائید.
  2. در دفترچه شما نسخه داروئی نوشته شده است ،حتما داروها را از داروخانه تهیه و طبق دستور مصرف نمائید.
  3. زمان مراجعه بعدی جهت ویزیت در برگه های آموزش زمان ترخیص قید شده است. چنانچه این مطلب در فرم آموزش ثبت نشده بود زمان مراجعه بعدی را از پرستاران جویا شوید.
  4. در صورتی که به علت آماده نبودن جواب آزمایشات یا پاتولوژی ، عکس یا آزمایشی از شما در بیمارستان باقی ماند ، بر اساس راهنمایی پرستار به آزمایشگاه مراجعه نمائید و طبق تاریخ اعلام شده ، جهت دریافت آن ها به بیمارستان مراجعه نمائید.
  5. تهیه تصویرصفحه اول دفترچه بیمه درمانی (دارای تاریخ اعتبار) و ارائه به متصدی مربوطه در واحد ترخیص انجام فرایند ترخیص را تسریع خواهد نمود.
  6. در صورت نیاز به جواب آزمایشات ، سونوگرافی ، عکس رادیولوژی یا سایر مدارک پزشکی خود هنگام ترخیص به مسئول ترخیص اطلاع دهید.
  7. در مراقبت مستمر خود بعد از ترک بیمارستان مشارکت داشته باشید و اطلاعات کافی از انجام مراقبتها در منزل را کسب نمایید و هر زمان که قادر به ادامه روش درمانی نمی باشید پزشک معالج را مطلع کنید و یا با واحد آموزش به بیمار 32922131 - 09131141369  تماس حاصل نمایید.