ارزیابی مهارتهای عمومی مطابق با شرح وظیفه عمومی شغل مورد نظر

تیر 16, 1400

توانمندی اولیه

توانمندی اولیه کارکنان بیمارستان تخصصی عسکریه (ع) با توجه به لزوم داشتن مهارتها ودانش لازم جهت اخذ مسئولیت در سمت های ورده های شغلی مختلف، احرازمهارتهای […]