كودكان نبايد روي صندلي خودرو و يا داخل خودرو در حال حركت بايستند، عقب خودرو دراز بكشند و يا دست يا سر خود را از شيشه خودرو بيرون بياورند.

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]