شهریور 27, 1401

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه بسیارى از بیماریهاى جسمى و روحى روانى ناشى از عدم بروز درست احساسات و سرکوب آنهاست.فرو خوردن خشم انسان را بیمار می‌کند. “از […]