تیر 20, 1400

سازمانها و بیمه های طرف قرارداد

تیر 13, 1400

استفاده از بیمه های تکمیلی

 بیماران محترم جهت برخورداری از حمایت های بیمه های تکمیلی می توانند پس از دریافت دستور بستری پزشک معالج به شرکت بیمه تکمیلی طرف قرار داد […]