تیر ۱۶, ۱۴۰۰

آموزش های الزامی

کلیه کارکنان بالینی و غیربالینی مراکز درمانی طبق الگوی اعتباربخشی بیمارستانها نیازمند آموزش هایی هستند که جهت آموزش آنها در واحد آموزش بیمارستان از طرق مختلف […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

آموزش های شغلی و حرفه ای

هر یک از پرسنل مراکز درمانی در رابطه بابخش یا واحدی که در آن مشغول به کار می باشد دارای وظایف و اختیارات اختصاصی و حرفه […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

سایر آموزش ها

در هر بار نیازسنجی سالیانه از پرسنل با توجه به دسته بندی نیازها که شامل نیازهای شغلی – الزامی – هنجاری و شخصی می باشد برنامه […]