تیر 16, 1400

NICU – نوزادان

برای رزرو نوبت می توانید از سایت بیمارستان عسکریه استفاده کنید سرپرستار بخش : فریبا احمدیان مسئول فنی بخش : دکتر محسن موسوی          […]
تیر 16, 1400

بخش آنژیوگرافی

سرپرستار بخش : عفت سیستانی ظرفیت بخش : 1 دستگاه آنژیوگرافی – 8 تخت پست آنژیو مکان بخش : طبقه دوم  تلفن بخش : 32922391 در راستای تکمیل زنجیره ارائه خدمات […]
تیر 16, 1400

اتاق عمل

بهترین اتاق عمل استان اصفهان
تیر 16, 1400

اطفال

برترین بیمارستان تخیرهاستان اصفهان
تیر 16, 1400

زنان

برتیرن زایشگاه استان اصفهان بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

جراحی

برترین مرکز جراحی استان تصفهان بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

زایشگاه

زایشگاه بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگترین مرکز زایمان استان اصفهان برترین مرکز زنان و زایمان بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

داخلی

بزرگ ترین مرکز برتر داخلی کشو بزرگ ترین بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگ ترین مرکز عمل قلب بیمارستان های استان اصفهان