تیر 16, 1400

آموزش های الزامی

کلیه کارکنان بالینی و غیربالینی مراکز درمانی طبق الگوی اعتباربخشی بیمارستانها نیازمند آموزش هایی هستند که جهت آموزش آنها در واحد آموزش بیمارستان از طرق مختلف […]
تیر 16, 1400

آموزش های شغلی و حرفه ای

هر یک از پرسنل مراکز درمانی در رابطه بابخش یا واحدی که در آن مشغول به کار می باشد دارای وظایف و اختیارات اختصاصی و حرفه […]
تیر 16, 1400

سایر آموزش ها

در هر بار نیازسنجی سالیانه از پرسنل با توجه به دسته بندی نیازها که شامل نیازهای شغلی – الزامی – هنجاری و شخصی می باشد برنامه […]
تیر 16, 1400

توانمندی اولیه

توانمندی اولیه کارکنان بیمارستان تخصصی عسکریه (ع) با توجه به لزوم داشتن مهارتها ودانش لازم جهت اخذ مسئولیت در سمت های ورده های شغلی مختلف، احرازمهارتهای […]
تیر 16, 1400

توجیهی بدو ورود

از اینجا تمام مطالب کتابچه توجیهی بدو ورود را دانلود نمائید و یا از مدیار استفاده کنید
تیر 16, 1400

فرآیند تائید پرسنل جدید الورود

استخدامی استخدام پرستار
تیر 16, 1400

فایلهای آموزشی کارکنان

برای رزرو نوبت از سایت رسمی بیمارستان عسکریه استفاده کنید نگاهی سریع بر مهمترین تغییرات صورت گرفته در BLS ،ACLS،ROSC بر اساس گایدلاین ۲۰۱۵ تاکید بر […]
تیر 16, 1400

معرفی واحد آموزش به کارکنان

واحد آموزش کارکنان این مرکز در طبقه اول در مجاورت کلینیک تغذیه قرار دارد شماره تلفن داخلی این واحد 2057  می باشد . مسئول واحد آموزش خانم […]