تیر ۱۶, ۱۴۰۰

آموزش های الزامی

کلیه کارکنان بالینی و غیربالینی مراکز درمانی طبق الگوی اعتباربخشی بیمارستانها نیازمند آموزش هایی هستند که جهت آموزش آنها در واحد آموزش بیمارستان از طرق مختلف […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

آموزش های شغلی و حرفه ای

هر یک از پرسنل مراکز درمانی در رابطه بابخش یا واحدی که در آن مشغول به کار می باشد دارای وظایف و اختیارات اختصاصی و حرفه […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

سایر آموزش ها

در هر بار نیازسنجی سالیانه از پرسنل با توجه به دسته بندی نیازها که شامل نیازهای شغلی – الزامی – هنجاری و شخصی می باشد برنامه […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

توانمندی اولیه

توانمندی اولیه کارکنان بیمارستان تخصصی عسکریه (ع) با توجه به لزوم داشتن مهارتها ودانش لازم جهت اخذ مسئولیت در سمت های ورده های شغلی مختلف، احرازمهارتهای […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

توجیهی بدو ورود

از اینجا تمام مطالب کتابچه توجیهی بدو ورود را دانلود نمائید .
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

فرآیند تائید پرسنل جدید الورود

تیر ۱۶, ۱۴۰۰

فایلهای آموزشی کارکنان

نگاهی سریع بر مهمترین تغییرات صورت گرفته در BLS ،ACLS،ROSC بر اساس گایدلاین ۲۰۱۵ تاکید بر فشردن قفسه سینه (chest compression) به تنهایی برای کسی که […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

معرفی واحد آموزش به کارکنان

واحد آموزش کارکنان این مرکز در طبقه اول در مجاورت کلینیک تغذیه قرار دارد شماره تلفن داخلی این واحد 2057  می باشد . مسئول واحد آموزش خانم […]