فرم رضایت سنجی جامع از مراجعین بیمارستان تخصصی عسکریه

  • لطفاًدر صورت تمایل به اعلام پیشنهادات و نظرات خود ،شماره تماسی را قید فرمایید تا همکاران ما جهت پیگیری در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
  • رضایتمندی بیمار

  • رضایتمندی همراه بیمار

  • ویژه مراجعین اتاق عمل / زایشگاه