فرم درخواست همکاری

این فرم صرفا جهت در خواست همکاری با بیمارستان می باشد . لطفا مشخصات خود را کامل پر کنید.

در صورت نیاز با شما تماس گرفته می شود.

  • مشخصات فردی

  • وضعیت تحصیلی

  • سوابق کاری و مهارت ها