از عطسه – سرفه های شدید – حرکات ناگهانی و خشن و انجام کارهای سنگین وبلند کردن اجسام

نمایش یک نتیجه