برای تزریق بی‌حسی اپیدورال، بیمار یا حالت نشسته دارد

نمایش یک نتیجه