تشک بیمار باید سفت باشد ، البته نه خیلی سفت زیرا تخت خواب نرم نمی تواند

نمایش یک نتیجه