توان بخشی باید در مراحل اول بعد از سکته مغزی شروع شود

نمایش یک نتیجه