توصیه می شود بیمار روی سطوح مختلف راه برود و حمایت های لازم در هنگام راه رفتن انجام شود

نمایش یک نتیجه