حل تنگی در شریان کاروتید، جراحی را دشوارتر کند.

نمایش یک نتیجه