در صورت هوشیار بودن رژیم مایعات صاف شروع شود و در صورت تحمل به رژیم نرم تبدیل شود

نمایش یک نتیجه