دماغ زین اسبی که در اثر ضربه های قبلی و یا عمل جراحی انحراف تیغه بینی به وجود آمده است

نمایش یک نتیجه