هتر است در شروع و پایان هر پیاده روی چند نفس عمیق بکشید.

نمایش یک نتیجه