پس از بیدار شدن نوزاد ، چراغ دستگاه را خاموش کنید . چشم های نوزاد را باز کنید و تغذیه مجدد را انجام داده و دوباره او را در دستگاه قرار دهید

نمایش یک نتیجه