یک روش غیرتهاجمی است و برای شیرخوار خوشایند است و از روش های تهاجمی مثل لوله دهانی خبری نیست

نمایش یک نتیجه