• لطفا جهت انجام مراحل پذیرش 30 دقیقه زودتر از زمان اعلام شده در بیمارستان حضور داشته باشید.

  • ارائه کارت شناسایی عکس دار در هنگام پذیرش الزامی می باشد

  • زمان اعلام شده به شما ساعت حضور در بیمارستان می باشد لذا جهت انجام مراحل پذیرش و انتظار ویزیت زمان کافی را لحاظ نمایید.

 

نوبت دهی آنلاین