ایمنی بیمار بیمارستان تخصصی عسکریه

ابزار شناسایی بیمار و اهیمت آن
جلوگیری از سقوط احتمالی
چگونه به ایمنی بیمار کمک کنید؟
کمک به راه رفتن بیمار
اقدامات و مراقبت های پس از عمل
چگونه از زخم بستری پیشگیری کنید؟
بهداشت دهان و دندان مصنوعی
راه رفتن با یک عصا
انتقال بیمار بین تخت و صندلی چرخ دار
چگونه از مخاطرات دارویی پیشگیری کنید؟