بازدید شهردار محترم اصفهان از پروژه توسعه بیمارستان تخصصی عسکریه