مناقصه بیمه مسئول فنی بیمارستان عسکریه

مسئولیت مدنی بیمه گزار در مورد جبران خسارت های بدنی وارد به بیماران ، اشخاص ثالث و ذوی الحقوق آنان : 

تعهدات پیشنهادی بیمارستان

حداکثر تعهد در رابطه با فوت ، نقص عضو ، از کار افتادگی و سایر صدمات بدنی یک نفر

36/000/000/000 ریال

(تعدد دیات تا سه دیه)​​
حداکثر تعهد در رابطه با فوت ، نقص عضو ، از کار افتادگی و سایر صدمات بدنی یک نفردر هر حادثه
(9 تا دیه در طول مدت یکسال و 3 نفر همزمان )​

36/000/000/000 ریال

حداکثر تعهد در رابطه با فوت ، نقص عضو ، از کار افتادگی و سایر صدمات بدنی در سول مدت بیمه نامه
(9 دیه برای یکسال) ​

100/000/000/000 ریال