تیر 16, 1400

آئین نامه اورژانس بیمارستان – تریاژ بیمارستان

شرح وظایف کمیته: زمان سنجی برای ویزیت بیماران توسط پزشک از زمان انجام تریاژ هماهنگی و نظارت بر اجرای مرحله به مرحله استقرار تریاژ ارزیابی و […]
تیر 16, 1400

آئین نامه ترویج تغذیه با شیر مادر آئین نامه کمیته بحران و بلایا

شرح وظایف کمیته: بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا تدوین برنامه فراخوانی اعضاء […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته آموزش به بیمار

شرح وظایف کمیته: برنامه ریزی و ارجای نیازسنجی آموزشی از مددجویان و اولویت بندی نیازهای آموزشی مددجویان بر اساس داده های جمع آوری شده طراحی برنامه […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته آموزش کارکنان

شرح وظایف کمیته: بررسی و تجزیه و تحلیل چالشهای آموزشی موجود در مرکز و ارائه راهکار در رابطه با آنها برنامه ریزی آموزشی بر مبنای نیازسنجی […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته احیاء نوزاد

شرح وظایف کمیته:  ایجاد هماهنگی بین متخصصین زنان و نوزادان در فرآیند احیاء نوزادان پایش تجهیزات و داروهای ترالی  و میزان مهارت پرسنلی در استفاده از […]
تیر 16, 1400

تعیین و تکلیف تریاژ

شرح وظایف کمیته: مهندسی فرآیند درمان اورژانسی به منظور انجام اقدامات اصلاحی جهت جلوگیری از تاخیر در ارائه خدمات درمانی از جمله تشخیص اولیه ، انجام […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته بهداشت محیط

شرح وظایف کمیته:  نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ، بهداشت فردی  و نظافت بیمارستان نظارت بر نحوه  جمع آوری ، جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها […]
تیر 16, 1400

کمیته تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف کمیته: بررسی و مطالعه در زمینه تهیه انواع مواد غذایی اعم از غذاهای رژیمی و سایر غذاها از نظر کمی و کیفی در سطح […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

شرح وظایف کمیته:  1) تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال در داخل بیمارستان در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته دارو ، درمان ، تجهیزات پزشکی

تیر 16, 1400

کمیته پایش و سنجش کیفیت

  شرح وظایف کمیته: تدوین شاخصهای عملکردی بیمارستان نظارت و پایش مستمر و منظم بر نحوه استقرار استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان ثبت و نگهداری مستندات […]
تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته طب انتقال خون

شرح وظایف کمیته:  نظارت بر روند  استقرار نظام هموویژلانس تدوین برنامه کار و چگونگی اجرای دستورالعمل های  مربوطه که توسط سازمان انتقال خون در اختیار بیمارستان  […]