فرم ارسال مدارک پزشکان بیمارستان تخصصی عسکریه

توجه داشته باشید مهلت ارسال مدارک شما فقط تا آخر آذر ماه می باشد

عکس 4*3 خود را بارگزاری کنید(Required)
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
این عکس جهت اتیکت شناسایی در بیمارستان عسکریه می باشد. لطفا عکس به صورت پرسنلی 4*3 و زمینه سفید و با کیفیت مناسب ارسال شود. مهلت ارسال تا پایان روز 1401/11/06 می باشد
نام(Required)