جایگاه و منزلت پرستاران باید احیا شود حقوق کادر پرستاری مطابق با منزلت آنها نیست