آئین نامه کمیته آموزش کارکنان

تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته آموزش کارکنان

شرح وظایف کمیته: بررسی و تجزیه و تحلیل چالشهای آموزشی موجود در مرکز و ارائه راهکار در رابطه با آنها برنامه ریزی آموزشی بر مبنای نیازسنجی […]