آئین نامه کمیته احیاء نوزاد

تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته احیاء نوزاد

شرح وظایف کمیته:  ایجاد هماهنگی بین متخصصین زنان و نوزادان در فرآیند احیاء نوزادان پایش تجهیزات و داروهای ترالی  و میزان مهارت پرسنلی در استفاده از […]