آئین نامه کمیته بهداشت محیط

تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته بهداشت محیط

شرح وظایف کمیته:  نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان ، بهداشت فردی  و نظافت بیمارستان نظارت بر نحوه  جمع آوری ، جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها […]