آزمایشات انعقادی با دستگاه کواکلومتر Teco آلمان و همچنین آزمایش Hb-Electrophoresis انجام  می شود.

تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه