آزمایشگاه شامل بخشهای پذیرش، نمونه گیری و بخشهای اختصاصی بیوشیمی ، هورمون شناسی، هماتولوژی و بانک خون ، سرولوژی

تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه