تیر 16, 1400

سایر آموزش ها

در هر بار نیازسنجی سالیانه از پرسنل با توجه به دسته بندی نیازها که شامل نیازهای شغلی – الزامی – هنجاری و شخصی می باشد برنامه […]