تیر 16, 1400

اتاق عمل

بهترین اتاق عمل استان اصفهان
تیر 16, 1400

جراحی

برترین مرکز جراحی استان تصفهان بیمارستان تخصصی عسکریه
تیر 16, 1400

اتاق عمل قلب باز

اتاق عمل قلب باز بیمارستان تخصصی عسکریه بزرگ ترین مرکز عمل قلب بیمارستان های استان اصفهان