اشيايي كه در فاصله 15تا 25 سانتي متري صورتش قرار دارد نگاه كرده و آنها را دنبال مي كند مثل اسبايب بازي هاي چرخان با رنگ هاي مختلف

آذر 21, 1400

رشد نمو کودک در سال اول زندگی

رشد و نمو کودک رشد یعنی افزایش وزن و اندازه بدن که تغییرات آن کمی است نمو یا تکامل رشد کیفی را نشان می دهد و […]