اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

آذر 20, 1400

اصول ده گانه پیشگیری از سرطان

طبق اسناد سازمان جهانی بهداشت از ۴۰ درصد سرطان ها می توان پیشگیری کرد ومواردی هم که قابل پیشگیری نیستند، اگر در سایه خودمراقبتی نگاه امیدورانه […]