براي سوار شدن و پياده شدن از خودرو بايد از درهاي سمت راست )به سمت پیاده رو(استفاده كرد.

آذر 21, 1400

بچه های کوچک آسیب های بزرگ

در گذشته آسیب را نتیجه یک تصادف می دانستند و برای شانس ، اقبال و قضا و قدر نقش پر رنگی قایل بودند در حالی که […]