برای رزرو نوبت می توانید از سایت بیمارستان تخصصی عسکریه و یا از اپلیکشن بیمارستان استفاده کنید

تیر 16, 1400

آزمایشگاه

ازمایشگاه بزرگ بیمارستان تخصصی عسکریه