بررسی گزارشات بازدید و معاینه ابزار کار ، وسایل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها

تیر 16, 1400

آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

شرح وظایف کمیته:  1) تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی بهداشتی و حفاظتی جهت اعمال در داخل بیمارستان در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض […]