شهریور 20, 1400

زحمات کادر درمان بیمارستان عسکریه

گوشه ایی از زحمات کادر درمانشاید ما بیماران فقط تلاش های پرستاران را بر بالین ببینیماما در پشت این فداکاری ها زحمات و هماهنگی یک تیم […]