زی شخصی خود متمرکز می شوند و از دیگران دوری می کنند و ارتباطات خود را محدود می سازند

آذر 21, 1400

بازی های کامپوتری

همیشه از بدی های بازی های رایانه ای شنیده اید. اما بد نیست کمی هم از خوبی های این بازی ها بگوییم. بازی های رایانه ای، […]