ساعات کار  این واحد صبح ها از ساعت 8:30 الی 12:30 و بعد از ظهر ها از ساعت 15 الی 19 می باشد.

تیر 16, 1400

دندان پزشکی

کلینیک دندانپزشکی بیمارستان تخصصی عسکریه دندانپزکشی عسکریه